Van Kaam advocaten

K
K
 

IE, media- en privacyrecht zijn constant in beweging. De grenzen worden dagelijks getart. Wat mag net wel, wat mag net niet. Hierin ligt de kern van ons werk. Werk wat ons blijft uitdagen en inspireren.

filter op categorie:

AVROTROS heeft met uitzendingen over Terumo niet onrechtmatig gehandeld

Knipsel.JPG

Het Gerechtshof Amsterdam heeft met haar arrest van 23 juni 2020 een streep gezet door de eerdere uitspraken van de Rechtbank Amsterdam uit 2016. Het hof is van oordeel dat AVROTROS niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens Terumo met haar uitzendingen van 23 maart en 15 april 2015 over problemen met de productie van injectienaalden bij Terumo alsmede de controle binnen haar distributiecentrum.

 

Volgens het hof vindt de kern van de eerste uitzending voldoende steun in het feitenmateriaal ten tijde van de uitzending. AVROTROS heeft waarde mogen hechten aan de beweringen van klokkenluiders en beschikte over een grote hoeveelheid interne stukken van Terumo waaruit zij in redelijkheid heeft mogen afleiden dat er injectienaalden met lijmresten op de markt kwamen.

Er is daarnaast voldoende gelegenheid geweest voor een weerwoord. In dat kader is van belang dat Terumo de problemen in grote lijnen heeft erkend en haar weerwoord in de uitzending ook aan de orde komt. Daarmee is wat betreft de gezondheidsrisico's aandacht besteed aan het standpunt van Terumo en is aldus een zeker evenwicht in de berichtgeving tot stand gebracht.

Volgens Terumo wordt zij in de uitzending ten onrechte ervan beschuldigd dat de door haar geproduceerde injectienaalden een gevaar zijn voor de gezondheid van mensen. Terumo voert in dit verband aan dat uit het onderzoek van het RIVM (van na de uitzending) is gebleken dat de gezondheidsrisico's verwaarloosbaar zijn. Het hof overweegt dat AVROTROS in de uitzending slechts de mogelijkheid van gezondheidsrisico's oppert en niet met stelligheid beweert dat die risico's daadwerkelijk aanwezig zijn. Dat het RIVM enige tijd na de uitzending heeft gerapporteerd dat er geen gezondheidsrisico's zijn te verwachten doet geen afbreuk aan het voorgaande. AVROTROS mocht immers uitgaan van het feitenmateriaal waarover zij ten tijde van de uitzending beschikte.

Ook ten aanzien van de tweede uitzending is Terumo de gelegenheid geboden een reactie te geven, maar zij heeft daar geen gebruik van gemaakt. De keuze van Terumo om te zwijgen dient dan ook voor haar rekening te blijven. Terumo voert nog aan dat AVROTROS heeft nagelaten zelf onderzoek te (laten) verrichten naar de naalden van Terumo, maar het hof is van oordeel dat AVROTROS ook zonder een dergelijk onderzoek over voldoende feitenmateriaal beschikte om de problematiek in de uitzending aan de orde te stellen. Nog daargelaten of het voor AVROTROS doenlijk is en gevergd kan worden om een grootschalig en langdurig onderzoek te verrichten naar de daadwerkelijke gezondheidsrisico's.

 

Het betreft een belangrijk arrest voor de persvrijheid en journalistiek, omdat Terumo in eerste instantie ook de invididuele verslaggever en redacteur hoofdelijk aansprakelijk stelden voor de geleden schade.

 

Voor meer informatie verwijzen wij tevens naar het persbericht van Eenvandaag.

 

Lees het volledige arrest hier.

Relevante overwegingen: 3.4.2 t/m 3.4.8; 3.5.2 t/m 3.5.3; 3.6.3 t/m 3.6.4; en 3.7.1 t/m 3.7.4

 

AVROTROS werd in deze procedure bijgestaan door de advocaten van Van Kaam IP, Media & Privacy.