Van Kaam advocaten

K
K
 

IE, media- en privacyrecht zijn constant in beweging. De grenzen worden dagelijks getart. Wat mag net wel, wat mag net niet. Hierin ligt de kern van ons werk. Werk wat ons blijft uitdagen en inspireren.

filter op categorie:

Nieuwe cookieregels van kracht

cookiewetgeving_afb..jpg

Op 10 maart 2015 is de nieuwe cookiewetgeving officieel gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee zijn de nieuwe cookieregels daadwerkelijk van kracht. De nieuwe regels moeten een oplossing bieden voor de problemen en overlast die de vorige cookiebepalingen (geldend sinds 2012) met zich mee brachten. Internetgebruikers worden nog vaak onnodig geconfronteerd met pop-ups, banners en zogenaamde ''cookie walls'' terwijl hun privacy niet of nauwelijks in het geding is.

Het gewijzigde artikel 11.7a Telecommunicatiewet (Tw) versoepelt de regels voor gebruik van cookies. Zo kunnen sommige cookies vanaf nu zonder toestemming van de gebruiker worden gebruikt indien deze louter gericht zijn op het verkrijgen van informatie aangaande de kwaliteit en effectiviteit van een website (en dus geen of slechts geringe gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker). Denk hierbij aan analytische cookies die uitsluitend worden gebruikt om de kwaliteit en dienstverlening van een website te monitoren om deze te kunnen verbeteren. Maar ook zogenoemde A/B testing cookies en affiliate cookies die enkel bedoeld zijn om informatie over advertenties respectievelijk affiliates te verzamelen vallen onder de uitzondering.

 

Ondernemingen en websitebeheerders dienen zelf te bepalen wanneer sprake is van voornoemde 'geringe gevolgen' voor de privacy van hun gebruikers en/of abonnees. Voor zover de cookies worden gebruikt om een profiel aan te maken van die gebruikers en/of hen te volgen (tracking cookies), blijft de hoofdregel van voorafgaande geïnformeerde toestemming onverkort van toepassing. Daarnaast doet de nieuwe wetgeving niets af aan de toepasselijkheid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wanneer cookies persoonsgegevens verzamelen moet nog steeds worden geoordeeld of er wordt voldaan aan de regels van de Wbp. Er moet worden bepaald of er voldoende grondslag bestaat voor de verwerking, die gelegen dient te zijn in ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming of het bestaan van een gerechtvaardigd belang voor de verwerking.

 

De ACM heeft te kennen gegeven de nieuwe cookieregels actief te zullen handhaven. Bovendien heeft de ACM een nuttig document gepubliceerd waarin zij antwoord geeft op veel gestelde vragen omtrent de nieuwe regels. U kunt dit document hier te raadplegen.

 

Lees ook het artikel: Privacy-vriendelijk gebruik maken van Google Analytics